Υποχρέωση και τρόπος πληροφόρησης (γενικά)

30.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών σε ευπρόσιτη μορφή τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 31 έως 33.

Κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει υποχρέωση να παρέχει τις πληροφορίες και τους όρους σε έντυπη μορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο.

(2) Οι πληροφορίες και οι όροι πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ή να παρέχονται κατά το εδάφιο (1) με διατύπωση εύκολα κατανοητή, σε σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.

(3) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε σχέση με τις κατά το άρθρο 31 πληροφορίες και όρους, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να παράσχει σχέδιο της σύμβασης παροχής υπηρεσίας πληρωμών ή σχέδιο της εντολής πληρωμής.