Πληροφόρηση πριν από την κατάρτιση της σύμβασης

31.-(1) Προτού ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεσμευτεί από προσφορά ή σύμβαση για την παροχή μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμών, παρέχονται ή τίθενται στη διάθεσή του οι ακόλουθες πληροφορίες και όροι:

(α) καθορισμός των στοιχείων ή του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης, που είναι απαραίτητο να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής·

(β) η μέγιστη προθεσμία εντός της οποίας ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών υποχρεούται να παράσχει την υπηρεσία πληρωμών·

(γ) όλες οι επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης στον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων· η πληροφόρηση περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσο και όλα τα πληρωτέα τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις και έξοδα·

(δ) ανάλογα με την περίπτωση, η συναλλαγματική ισοτιμία ή η συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην πράξη πληρωμής∙

(ε) τυχόν λοιποί όροι και σχετικές πληροφορίες από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 36.

(2) Εάν, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, συναφθεί σύμβαση παροχής μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμών με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να θέσει στη διάθεση του χρήστη τις κατά το εδάφιο (1) πληροφορίες και όρους πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, ο πάροχος εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωσή του αμέσως μετά την εκτέλεση της πράξης.