Πληροφορίες στον πληρωτή μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής

32. Αμέσως μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής, παρέχονται ή τίθενται στη διάθεση του πληρωτή από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών οι ακόλουθες πληροφορίες και όροι:

(α) τα στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή να εντοπίσει την πράξη πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, οι πληροφορίες που αφορούν το δικαιούχο·

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην εντολή πληρωμής·

(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών·

(δ) ανάλογα με την περίπτωση, η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή σχετική αναφορά, σε περίπτωση που διαφέρει από την ισοτιμία που δόθηκε ως πληροφορία σύμφωνα με το εδάφιο (1)(δ) του άρθρου 31, και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του νομίσματος∙

(ε) η ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής.