Υποχρέωση πληροφόρησης

47.-(1) Χωρίς επηρεασμό του προηγούμενου άρθρου, όταν για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών ο δικαιούχος επιβάλλει επιβάρυνση ή προσφέρει έκπτωση, ο δικαιούχος ενημερώνει σχετικά τον πληρωτή πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωμής.

(2) Όταν, για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή τρίτο πρόσωπο επιβάλλει επιβάρυνση, ενημερώνει σχετικά το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών πριν από την εκκίνηση της πράξης πληρωμής.

(3) Δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται επιβάρυνση για την ενημέρωση των εδαφίων (1) και (2).