Επιβάρυνση ή έκπτωση για χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών

46.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών απαγορεύεται να εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο το δικαιούχο να επιβάλλει επιβάρυνση στον πληρωτή ή να του προσφέρει έκπτωση για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών.

(2) Ο δικαιούχος απαγορεύεται να επιβάλλει επιβάρυνση στον πληρωτή για τη χρήση μέσου πληρωμών που εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο ή

(β) τηλεπικοινωνιακή ή ψηφιακή συσκευή ή συσκευή πληροφορικής.

(3) Ως προς την επιβολή επιτρεπτής επιβάρυνσης ή την παροχή έκπτωσης για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, ο δικαιούχος εξακολουθεί να υπόκειται σε κάθε σχετική διάταξη του κοινοτικού και κυπριακού δικαίου, ιδίως στις διατάξεις του περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόμου και του περί των Προϋποθέσεων Διαφήμισης ή Αναγγελίας Πώλησης Εμπορευμάτων σε Τιμές Εκπτώσεων Νόμου.