Κατανομή κόστους

45. Ο δικαιούχος και ο πληρωτής επωμίζονται έκαστος τις επιβαρύνσεις που του επιβάλλει ο οικείος του πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Αντίθετη συμφωνία επιτρέπεται μόνο όταν η πράξη πληρωμής συνεπάγεται μετατροπή νομίσματος.