Τερματισμός της σύμβασης πλαισίου

43.-(1) Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει προθεσμία προειδοποίησης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

(2) Ο τερματισμός σύμβασης-πλαισίου συμφωνημένης διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών ή αορίστου χρόνου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, αν πραγματοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου από την κατάρτιση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τυχόν επιβάρυνση που επιβάλλεται στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για τον τερματισμό της σύμβασης-πλαισίου πρέπει να είναι εύλογη και να αντιστοιχεί στο κόστος που συνεπάγεται ο τερματισμός για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να τερματίσει σύμβαση-πλαίσιο αορίστου χρόνου εφόσον συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο και τηρηθεί προθεσμία προειδοποίησης δύο μηνών. Το εδάφιο (1) του άρθρου 35 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στον τερματισμό αυτό.

(4) Όπου επιβάλλονται επιβαρύνσεις σε τακτική βάση για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει μόνο τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στο χρόνο μέχρι τον τερματισμό. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν προκαταβληθείσες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στο μετά τον τερματισμό χρόνο.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων υπαναχώρησης καθώς και των προνοιών περί άκυρων και ακυρώσιμων συμβάσεων του κυπριακού δικαίου, ιδίως κατά τον περί Συμβάσεων Νόμο.