Τροποποίηση

42.-(1) Κάθε πρόταση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για τροποποίηση της σύμβασης-πλαισίου καθώς και των πληροφοριών και των όρων που προσδιορίζονται στο άρθρο 36, παρέχεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος.

(2) Στη σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να συμφωνείται ότι κάθε τροποποίηση που προτείνει ο πάροχος υπηρεσιών θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών εάν αυτός δεν γνωστοποιήσει τη μη αποδοχή πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Όταν προταθεί τέτοια τροποποίηση, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση-πλαίσιο αμέσως και χωρίς επιβάρυνση πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Κατά την πρόταση της τροποποίησης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υπενθυμίζει στο χρήστη το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής και το δικαίωμα τερματισμού.

(3) Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που βασίζονται σε αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς, μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, νοουμένου ότι συμφωνείται στη σύμβαση-πλαίσιο.

(4) Οι αλλαγές στο επιτόκιο ή την συναλλαγματική ισοτιμία, που χρησιμοποιούνται κατά τις πράξεις πληρωμής, εφαρμόζονται και υπολογίζονται κατά τρόπο ουδέτερο, με γνώμονα την ίση μεταχείριση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

(5) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να εφαρμόζει μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση αλλαγές στο επιτόκιο ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκές για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών.

(6) Πληροφορίες για τις αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς παρέχονται στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών το ταχύτερο δυνατόν, εκτός εάν η σύμβαση-πλαίσιο περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες με συγκεκριμένη συχνότητα ή/και τρόπο.