Αντίθετη συμφωνία

72. Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που δεν είναι καταναλωτής ή πολύ μικρή επιχείρηση μπορούν να συμφωνούν ότι δεν θα εφαρμόζονται, εν όλω ή εν μέρει, τα άρθρα 69 έως 71, νοουμένου ότι δεν θίγονται λοιπές διατάξεις στις οποίες τα άρθρα 69 έως 71 παραπέμπουν.