Έκταση ευθύνης

71. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που φέρει ευθύνη κατά το άρθρο 69 ή 70 φέρει επιπρόσθετα ευθύνη για χρεώσεις και τόκους που επιβαρύνουν τον οικείο του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών συνεπεία μη εκτέλεσης ή εσφαλμένης εκτέλεσης της πράξης πληρωμής.