Ευθύνη για εντολή πληρωμής που κινείται από το δικαιούχο ή μέσω αυτού

70.-(1) Χωρίς επηρεασμό των άρθρων 50 και 52 και των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 73, αν, κατόπιν εντολής πληρωμής που κινείται από το δικαιούχο ή μέσω αυτού, η εντολή πληρωμής δεν διαβιβάστηκε ορθά σύμφωνα με το άρθρο 64, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου αναδιαβιβάζει αμέσως την εν λόγω εντολή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή. Το άρθρο 65 εφαρμόζεται και κατόπιν αναδιαβίβασης της εντολής πληρωμής.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου τεκμαίρεται από τη μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση της πράξης πληρωμής. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου βαρύνεται με την απόδειξη στο δικαιούχο ότι η εντολή πληρωμής διαβιβάστηκε ορθά.

(3) Αν, κατόπιν ορθής διαβίβασης της εντολής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 64, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν έλαβε το ποσό της πράξης πληρωμής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, ανάλογα με την περίπτωση, επιστρέφει αμελλητί στον πληρωτή το ποσό της πράξης πληρωμής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλμένα και επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασμό πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η εσφαλμένη πράξη πληρωμής.

(4) Ανεξαρτήτως ευθύνης κατά το παρόν άρθρο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου προσπαθεί αμέσως μόλις του ζητηθεί να ανιχνεύσει την πράξη πληρωμής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλμένα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ειδοποιεί το δικαιούχο σχετικά.