Ευθύνη για εντολή πληρωμής που κινείται από τον πληρωτή

69.-(1) Χωρίς επηρεασμό των άρθρων 50 και 52 και των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 73, αν, κατόπιν εντολής πληρωμής που κινείται από τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν έλαβε το ποσό της πράξης πληρωμής ή μέρος αυτού σύμφωνα με το άρθρο 63, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή επιστρέφει αμελλητί στον πληρωτή το ποσό της πράξης πληρωμής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλμένα και, ανάλογα με την περίπτωση, επαναφέρει το χρεωθέντα λογαριασμό πληρωμών στην κατάσταση που θα βρισκόταν εάν δεν είχε πραγματοποιηθεί η χρέωση.

(2) Αν, κατόπιν εντολής πληρωμής που κινείται από τον πληρωτή και λήψης του ποσού της πράξης πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, η πράξη πληρωμής δεν εκτελέστηκε ορθά, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου θέτει αμέσως το ποσό της πράξης πληρωμής στη διάθεση του δικαιούχου και, ανάλογα με την περίπτωση, πιστώνει με το αντίστοιχο πόσο το λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου.

(3) Η κατά το εδάφιο (1) ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή τεκμαίρεται από τη μη εκτέλεση ή εσφαλμένη εκτέλεση της πράξης πληρωμής. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή βαρύνεται με την απόδειξη στον πληρωτή και, ανάλογα με την περίπτωση, στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου έλαβε το ποσό της πράξης πληρωμής.

(4) Ανεξαρτήτως ευθύνης κατά το παρόν άρθρο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή προσπαθεί αμέσως μόλις του ζητηθεί, να ανιχνεύσει την πράξη πληρωμής που δεν εκτελέστηκε ή εκτελέστηκε εσφαλμένα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ειδοποιεί τον πληρωτή σχετικά.