Αντίθετη συμφωνία

68.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορούν με συμφωνία να αποκλείσουν την εφαρμογή των άρθρων 66 και 67 σε πράξη πληρωμής που δεν εμπίπτει σε καμία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) πράξεις πληρωμής σε ευρώ·

(β) μη διασυνοριακές πράξεις πληρωμής στο νόμισμα του κράτους μέλους που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ∙ και

(γ) πράξεις πληρωμής που απαιτούν μόνο μία μετατροπή μεταξύ του ευρώ και του επίσημου νομίσματος κράτους μέλους που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, εφόσον η απαιτούμενη μετατροπή πραγματοποιείται στο κράτος μέλος που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ και, στην περίπτωση διασυνοριακών πράξεων πληρωμής, η διασυνοριακή μεταφορά διενεργείται σε ευρώ.

(2) Για ενδοκοινοτική πράξη πληρωμής που δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1), ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών και ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνήσουν, μεγαλύτερη προθεσμία από την προβλεπόμενη στο άρθρο 63 και κατ’ ανώτατο τέσσερις εργάσιμες ημέρες από το χρόνο λήψης της εντολής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 59.