Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών

67. Όταν καταναλωτής καταθέτει μετρητά σε λογαριασμό πληρωμών τηρούμενο από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο νόμισμα του εν λόγω λογαριασμού πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών καθιστά το χρηματικό ποσό διαθέσιμο και με ημερομηνία αξίας αμέσως μετά το χρονικό σημείο παραλαβής. Αν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεν είναι καταναλωτής, το ποσό καθίσταται διαθέσιμο και με ημερομηνία αξίας το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή του.