Υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου όταν ο δικαιούχος δεν έχει λογαριασμό πληρωμών

66. Οι διατάξεις των άρθρων 63 έως 65 εφαρμόζονται και όταν ο δικαιούχος δεν έχει λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών .