Διοικητικές κυρώσεις (ΥΕΑΣΕ)

89.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η ΥΕΑΣΕ διαπιστώνει ότι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιαδήποτε οδηγία, εγκύκλιο ή/και ειδοποίηση της ΥΕΑΣΕ εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, δύναται να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια ευρώ μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ δύναται επιπρόσθετα να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ευρώ μέχρι οκτώ χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Αν η παράβαση του εδαφίου (1) αποδίδεται σε υπαιτιότητα του διευθυντή ή/και του γραμματέα ή/και μέλους της επιτροπείας ή/και του συμβουλίου ή/και άλλου αξιωματούχου ή υπαλλήλου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το πρόσωπο αυτό, δύναται να επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια ευρώ μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ δύναται επιπρόσθετα να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ευρώ μέχρι χίλια ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η ΥΕΑΣΕ διαπιστώνει ότι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκεται υπό την εποπτεία της παραβαίνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των Άρθρων 3 και 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, ο Έφορος της ΥΕΑΣΕ δύναται, αφού προηγουμένως ακούσει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, να του επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, να επιβάλλει επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ για κάθε ημέρα για την οποία συνεχίζεται η παράβαση.

(4) Το άρθρο 41ΙΚ του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου εφαρμόζεται επί των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται δυνάμει των εδαφίων (1) έως (3).