Ανάκληση εντολής πληρωμής

60.-(1) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, εντολή πληρωμής καθίσταται ανέκκλητη μόλις ληφθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (4) του άρθρου 53, εντολή πληρωμής που κινείται από το δικαιούχο ή μέσω αυτού, καθίσταται ανέκκλητη για τον πληρωτή μόλις ο πληρωτής διαβιβάσει στο δικαιούχο την εντολή πληρωμής ή την εξουσιοδότηση για την πράξη πληρωμής.

(3) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 58, στην περίπτωση άμεσης χρέωσης ο πληρωτής μπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωμής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της ημέρας που συμφωνήθηκε για τη χρέωση των χρηματικών ποσών.

(4) Στην περίπτωση του εδαφίου (2) του άρθρου 59, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να ανακαλέσει εντολή πληρωμής το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται του συμφωνηθέντος χρόνου.

(5) Μετά τα χρονικά όρια που ορίζονται στα εδάφια (1) έως (4), η εντολή πληρωμής μπορεί να ανακληθεί μόνο με συμφωνία μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και του οικείου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, νοουμένου ότι, στην περίπτωση των εδαφίων (2) και (3), απαιτείται επιπρόσθετα η συμφωνία του δικαιούχου. Παρά το άρθρο 49, στη σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να συμφωνείται χρέωση για αυτή την ανάκληση. Η χρέωση πρέπει να είναι εύλογη και να αναλογεί στο πραγματικό κόστος που συνεπάγεται η ανάκληση για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.