Χρόνος λήψης εντολής πληρωμής

59.-(1) Ως χρόνος λήψης εντολής πληρωμής θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή λαμβάνει την εντολή πληρωμής η οποία διαβιβάστηκε απευθείας από τον πληρωτή ή εμμέσως, από τον δικαιούχο ή μέσω του δικαιούχου. Εάν ο χρόνος λήψης δεν είναι εντός εργάσιμης ημέρας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, η εντολή πληρωμής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να ορίσει ένα χρονικό σημείο προς το τέλος της εργάσιμης ημέρας, πέραν του οποίου κάθε λαμβανόμενη εντολή πληρωμής θα λογίζεται ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

(2) Εάν ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών που κίνησε εντολή πληρωμής και ο οικείος του πάροχος υπηρεσιών πληρωμών συμφωνήσουν ότι η εκτέλεση της εντολής πληρωμής αρχίζει σε συγκεκριμένη ημέρα ή στο τέλος συγκεκριμένης περιόδου ή την ημέρα που ο πληρωτής θα έχει θέσει χρηματικά ποσά στη διάθεση του οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο συμφωνηθείς χρόνος ή ημέρα θεωρείται ως χρόνος λήψης της εντολής για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 63. Εάν συμφωνήθηκε ημέρα μη εργάσιμη για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, η εντολή πληρωμής θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα.