Επιστροφή ποσού στον πληρωτή παρά την ύπαρξη εξουσιοδότησης

58.-(1) Ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, υποχρεούται να επιστρέψει στον πληρωτή ολόκληρο το ποσό πράξης πληρωμής η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει εξουσιοδότησης του πληρωτή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η πράξη πληρωμής κινήθηκε από δικαιούχο ή μέσω δικαιούχου και έχει ήδη εκτελεστεί∙

(β) ο πληρωτής υποβάλλει σχετικό αίτημα εντός οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία χρέωσης∙

(γ) κατά την εξουσιοδότηση δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της πράξης πληρωμής∙ και

(δ) το ποσό της πράξης πληρωμής υπερβαίνει το ποσό που θα ανέμενε εύλογα ο πληρωτής, λαμβάνοντας υπόψη τα συνήθη έξοδά του, τους όρους της σύμβασης-πλαισίου και τις περιστάσεις της συγκεκριμένης πράξης πληρωμής:

Νοείται ότι ο πληρωτής δεν μπορεί να επικαλεσθεί λόγους που συνδέονται με μετατροπή συναλλάγματος, εφόσον εφαρμόστηκε η ισοτιμία αναφοράς που έχει συμφωνήσει με τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

(2) Κατόπιν αιτήματος του οικείου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πληρωτής υποχρεούται να παράσχει σχετικά στοιχεία. Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είτε επιστρέφει το ποσό της πράξης πληρωμής είτε αιτιολογεί την άρνηση επιστροφής, υποδεικνύοντας στον πληρωτή την αρχή στην οποία μπορεί να υποβάλει καταγγελία και το όργανο στο οποίο μπορεί να προσφύγει για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

(3) Για τις άμεσες χρεώσεις, ο πληρωτής και ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν στη σύμβαση-πλαίσιο ότι ο πληρωτής δικαιούται επιστροφής έστω και εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1).

(4) Ο πληρωτής και ο οικείος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορούν να συμφωνούν στη σύμβαση-πλαίσιο ότι ο πληρωτής δεν δικαιούται επιστροφής στην περίπτωση όπου πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ο πληρωτής εξουσιοδότησε απευθείας τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για να εκτελεστεί η πράξη πληρωμής∙ και

(β) ανάλογα με την περίπτωση, οι πληροφορίες για τη μελλοντική πράξη πληρωμής παρασχέθηκαν ή τέθηκαν στη διάθεση του πληρωτή από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή από το δικαιούχο, κατά συμφωνηθέντα τρόπο, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία χρέωσης.