Υποχρέωση προηγούμενης αδειοδότησης για τα ιδρύματα πληρωμών

6.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ίδρυμα πληρωμών δύναται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών μόνον εφόσον έχει λάβει προηγούμενη άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Άδεια λειτουργίας μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε εταιρείες οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία· και

(β) διατηρούν τα κεντρικά γραφεία τους στη Δημοκρατία.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να καθορίζει με οδηγία της όριο συνολικού ποσού πράξεων πληρωμής, μέχρι το οποίο επιτρέπεται η παροχή ορισμένων ή του συνόλου των υπηρεσιών πληρωμών από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Μέρους. Τα πρόσωπα αυτά εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 8 και υπόκεινται στους όρους που η Κεντρική Τράπεζα ήθελε ορίσει με οδηγία της. Η Κεντρική Τράπεζα ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(3) Το κεφάλαιο Δ του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα του εδαφίου (2).