Πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών

5.-(1) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 48 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου και του Μέρους X του παρόντος Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγίες της να ρυθμίζει την πρόσβαση και τους όρους συμμετοχής παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στα συστήματα πληρωμών που λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Οι διατάξεις των εν λόγω οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας συνιστούν όρους λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (4) του άρθρου 48 του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα παραλαμβάνει καταγγελίες από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σχετικές με την εφαρμογή των διατάξεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 28 της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ. Η Κεντρική Τράπεζα αξιολογεί την καταγγελία και ανάλογα με την περίπτωση συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους.