Υφιστάμενες συμβάσεις πλαίσια

94.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται και σε κάθε σύμβαση που συνάφθηκε ανάμεσα σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και χρήστη υπηρεσιών πληρωμών πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και η οποία συνιστά σύμβαση-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών πληρωμών κατά την έννοια του παρόντος Νόμου. Κάθε όρος της σύμβασης που αντιβαίνει σε διάταξη του παρόντος Νόμου θεωρείται άκυρος, εκτός εάν είναι ευνοϊκότερος για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών σε σύγκριση με τη διάταξη στην οποία αντιβαίνει.

(2) Το εδάφιο (1) δεν θίγει πράξεις πληρωμής οι οποίες συνιστούν ατομικές πράξεις πληρωμής καλυπτόμενες από σύμβαση-πλαίσιο κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, οι οποίες εκτελέστηκαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2009.

(3) Παρά τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 42, σύμβαση η οποία συνάφθηκε ανάμεσα σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και χρήστη υπηρεσιών πληρωμών πριν από την 1η Νοεμβρίου 2009 και η οποία συνιστά σύμβαση-πλαίσιο κατά την έννοια του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, μπορεί να τροποποιηθεί άπαξ, κατόπιν πρότασης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που παρέχεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης, για σκοπούς παροχής της προτεινόμενης τροποποίησης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να παράσχει συνοπτικό κατάλογο των πληροφοριών και όρων που τροποποιούνται και να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο έχει καταστεί διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των τροποποιούμενων πληροφοριών και όρων. Η τροποποίηση θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, εάν αυτός δεν γνωστοποιήσει τη μη αποδοχή πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Όταν προταθεί τέτοια τροποποίηση, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση-πλαίσιο αμέσως και χωρίς επιβάρυνση πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών επισημαίνει στο χρήστη το παρόν εδάφιο και το δικαίωμα τερματισμού κατά την πρόταση της τροποποίησης:

Νοείται ότι κάθε επόμενη τροποποίηση της πιο πάνω σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 42.

(4) Για την πρόταση της τροποποίησης κατά το εδάφιο (3), ο πάροχος υπηρεσιών λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που του παρέσχε ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών.

(5) Κάθε εντολή πληρωμής την οποία έδωσε πληρωτής πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και η οποία αφορά άμεση χρέωση κατά την έννοια του άρθρου 2, θεωρείται ότι περιλαμβάνει εξουσιοδότηση του πληρωτή για χρέωση του λογαριασμού πληρωμών που διατηρεί με τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και πίστωση του λογαριασμού πληρωμών που διατηρεί ο δικαιούχος με άλλον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Για την πρώτη χρήση της εξουσιοδότησης αυτής απαιτείται καταχώρηση στον ημερήσιο τύπο, με μέριμνα του δικαιούχου, δύο μήνες πριν από τη σκοπούμενη ημερομηνία. Ο πληρωτής μπορεί να ανακαλέσει την εντολή πληρωμής αμέσως και χωρίς επιβάρυνση πριν από την ημερομηνία αυτή.

(6) Τα εδάφια (3) και (4) παύουν να ισχύουν σε οχτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος τους.