Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται

(α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται στη Δημοκρατία

(β) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε άλλο κράτος μέλος από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για τον οποίο η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος καταγωγής:

Νοείται ότι τα Μέρη IV έως IX δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οι υπηρεσίες πληρωμών παρέχονται από τον εν λόγω πάροχο μέσω υποκαταστήματος ή αντιπροσώπου.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), τα Μέρη IV έως ΙΧ εφαρμόζονται στις υπηρεσίες πληρωμών που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Αμφότεροι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ή ο κοινός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και του δικαιούχου είναι εγκατεστημένοι στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη μέλη, και

(β) η υπηρεσία πληρωμών παρέχεται σε ευρώ ή στο νόμισμα κράτους μέλους:

Νοείται ότι, για την εφαρμογή των προαναφερόμενων Μερών είναι αδιάφορος ο τόπος εγκατάστασης παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος εμπλέκεται λόγω εσφαλμένης εκτέλεσης πράξης πληρωμής ή εκτέλεσης χωρίς εξουσιοδότηση και είναι αδιάφορο το νόμισμα στο οποίο εκτελέστηκε λόγω σφάλματος η πράξη πληρωμής, καθώς και το νόμισμα στο οποίο εκτελέστηκε πράξη πληρωμής χωρίς εξουσιοδότηση.

(3) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2), το άρθρο 65 εφαρμόζεται και όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, του πληρωτή ή του δικαιούχου, ή ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για την πράξη πληρωμής, δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος.

(4) Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), τα άρθρα 27 έως 42, το εδάφιο (1) του άρθρου 44, τα άρθρα 47, 53 έως 57, 59 έως 61, καθώς και, σε όση έκταση αφορούν τις προηγούμενες διατάξεις, τα άρθρα 26 και 48 έως 50:

(α) Εφαρμόζονται και όταν μόνο ο ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, του πληρωτή ή του δικαιούχου, είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος·

(β) εφαρμόζονται και σε υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται σε νόμισμα άλλο από ευρώ ή νόμισμα κράτους μέλους.

(5) Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου-

(α) πράξεις πληρωμής αποκλειστικά σε μετρητά από τον πληρωτή στο δικαιούχο, χωρίς καμία ενδιάμεση παρέμβαση·

(β) πράξεις πληρωμής από τον πληρωτή στο δικαιούχο, οι οποίες απορρέουν από πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και πραγματοποιούνται μέσω εμπορικού αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου να διαπραγματεύεται ή να συνάπτει την πώληση ή συμφωνία πώλησης αγαθών ή τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξ ονόματος του πληρωτή ή του δικαιούχου·

(γ) η κατ’ επάγγελμα υλική μεταφορά χαρτονομισμάτων και κερμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της επεξεργασίας και της παράδοσής τους·

(δ) πράξεις πληρωμής συνιστάμενες στη μη κατ’ επάγγελμα συγκέντρωση και παράδοση μετρητών στο πλαίσιο φιλανθρωπικής ή μη κερδοσκοπικής δραστηριότητας·

(ε) σε υπηρεσίες κατά τις οποίες καταβάλλονται μετρητά -

(i) από το δικαιούχο στον πληρωτή,

(ii) ως μέρος πράξης πληρωμής για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, και

(iii) κατόπιν ρητής αίτησης του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών η οποία υποβάλλεται αμέσως πριν από την εκτέλεση της εν λόγω πράξης πληρωμής·

(στ) υπηρεσίες μετατροπής συναλλάγματος όπου καταβάλλονται εκατέρωθεν μετρητά χωρίς τήρηση του χρηματικού ποσού σε λογαριασμό πληρωμής·

(ζ) πράξεις πληρωμής που βασίζονται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αξιόγραφα, τα οποία εκδίδονται επί του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για να τεθούν χρηματικά ποσά στη διάθεση του δικαιούχου:

(i) Επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια κατά την έννοια του περί Συναλλαγματικών Νόμου ή/και των άρθρων 78 έως 81 του περί Συμβάσεων Νόμου:

Νοείται ότι, η παρούσα εξαίρεση καλύπτει επιταγές οι οποίες παρουσιάζονται από τραπεζίτη προς τραπεζίτη με ηλεκτρονικά μέσα,

(ii) έντυπα παραστατικά,

(iii) έντυπες ταξιδιωτικές επιταγές,

(iv) ταχυδρομικές επιταγές οι οποίες διαβιβάζονται μέσω εντύπου κατά την έννοια του καταστατικού και οιωνδήποτε συμφωνιών και κανονισμών της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(η) πράξεις πληρωμής που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συστήματος πληρωμών ή διακανονισμού αξιογράφων μεταξύ διακανονιστών, κεντρικών αντισυμβαλλομένων, συμψηφιστικών γραφείων ή/και κεντρικών τραπεζών και άλλων συμμετεχόντων στο σύστημα, και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, με την επιφύλαξη οδηγίας που η Κεντρική Τράπεζα εκδίδει δυνάμει του άρθρου 5, με σκοπό την εναρμόνιση με το Άρθρο 28 της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ·

(θ) πράξεις πληρωμής που αφορούν την εξυπηρέτηση περιουσιακών στοιχείων αποτελούμενων από τίτλους, περιλαμβανομένης της πληρωμής μερισμάτων, εισοδήματος ή άλλων ποσών προς διανομή, ή της εξαγοράς ή πώλησης, που διενεργούνται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (η) ή από εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, εταιρεία διαχείρισης οργανισμού συλλογικής επένδυσης σε κινητές αξίες, ή επιχείρηση διαχείρισης που παρέχει υπηρεσίες επενδύσεων και κάθε άλλη οντότητα που επιτρέπεται να φυλάσσει χρηματοοικονομικά μέσα∙

(ι) η παροχή τεχνικών υπηρεσιών προς υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών πληρωμών, εφόσον τα υπό μεταφορά χρηματικά ποσά δεν περιέρχονται ποτέ στην κατοχή των παρόχων τεχνικών υπηρεσιών· στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικότητας, η ταυτοποίηση δεδομένων και προσώπων, οι υπηρεσίες πληροφορικής και η παροχή δικτύου επικοινωνιών, καθώς και η παροχή και συντήρηση τερματικών και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τις υπηρεσίες πληρωμών·

(ια) υπηρεσίες που βασίζονται σε μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αγαθών ή υπηρεσιών αποκλειστικά:

(i) Εντός της επαγγελματικής στέγης του εκδότη του μέσου, ή

(ii) κατόπιν εμπορικής συμφωνίας με τον εκδότη, εντός περιορισμένου δικτύου παρόχων υπηρεσιών ή για περιορισμένο φάσμα αγαθών ή υπηρεσιών·

(ιβ) πράξεις πληρωμής οι οποίες εκτελούνται μέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής ή συσκευής πληροφορικής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Τα πωλούμενα αγαθά ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραδίδονται και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μέσω τηλεπικοινωνιακής ή ψηφιακής συσκευής ή συσκευής πληροφορικής, και

(ii) ο παρέχων τη σύνδεση δεν ενεργεί ως απλός μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του πωλητή των αγαθών ή του παρόχου των υπηρεσιών·

(ιγ) πράξεις πληρωμής οι οποίες πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, των αντιπροσώπων ή των υποκαταστημάτων τους·

(ιδ) πράξεις πληρωμής μεταξύ εταιρείας και θυγατρικής της ή μεταξύ εταιρειών που έχουν κοινή μητρική εταιρεία, χωρίς καμία ενδιάμεση παρέμβαση από πρόσωπο άλλο από εταιρεία του ίδιου ομίλου· και

(ιε) υπηρεσίες ανάληψης μετρητών μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών παρεχόμενες από πρόσωπα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Ενεργούν για λογαριασμό ενός ή περισσότερων εκδοτών καρτών,

(ii) δεν συμβάλλονται στη σύμβαση-πλαίσιο με τον πελάτη που αναλαμβάνει μετρητά από λογαριασμό πληρωμής, και

(iii) δεν παρέχουν άλλες υπηρεσίες πληρωμών:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα αυτά υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 44 και 47.

(6) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται με οδηγίες της να εξειδικεύει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (5), ιδίως να ορίζει τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται -

(α) η έννοια των έντυπων παραστατικών στην παράγραφο (ζ)·

(β) το περιορισμένο δίκτυο παρόχων υπηρεσιών ή/και το περιορισμένο φάσμα αγαθών ή υπηρεσιών στην παράγραφο (ια)∙ και

(γ) πότε ο φορέας εκμετάλλευσης δεν ενεργεί ως απλός μεσάζων μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του προμηθευτή των αγαθών και υπηρεσιών στην παράγραφο (ιβ).

(7) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίζει με οδηγία της ότι για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στις παραγράφους (ια) και (ιε) του εδαφίου (5) απαιτείται προηγούμενη άδεια της Κεντρικής Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ορίζει ότι το σύνολο ή μέρος των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές.