Κατάργηση

27. Με τον παρόντα Νόμο, καταργούνται ο περί της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας Νόμος και ο περί της Διαλειτουργικότητας του Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμος.