Αιτιολογία

26.-(1) Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου και αφορούν την αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας για χρήση στοιχείων διαλειτουργικότητας και την επαλήθευση υποσυστημάτων που συγκροτούν το σιδηροδρομικό σύστημα καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 16 αιτιολογούνται επακριβώς.

(2) Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) κοινοποιούνται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο το συντομότερο δυνατόν, με μνεία των προβλεπόμενων ένδικων μέσων και των προθεσμιών για την άσκησή τους.