Μητρώο υποδομής

25.-(1) Η Διοικητική Αρχή μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται και να ενημερώνεται μητρώο υποδομής, για κάθε οικείο υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος.

(2) Το μητρώο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά, όπως θεμελιώδεις παραμέτρους, και την αντιστοιχία τους με τα χαρακτηριστικά που επιτάσσουν οι εφαρμοστέες ΤΠΔ και για τον σκοπό αυτό, κάθε ΤΠΔ καθορίζει επακριβώς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο υποδομής.