Εθνικά μητρώα οχημάτων

24.-(1) Η Διοικητική Αρχή τηρεί μητρώο των σιδηροδρομικών οχημάτων στα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση.

(2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από οργανισμό ανεξάρτητο από οιαδήποτε επιχείρηση σιδηροδρόμων και πρέπει να συνάδει προς τις κοινές προδιαγραφές που προβλέπονται στο εδάφιο (3), έχει δε πρόσβαση σε αυτό η εθνική αρχή για την ασφάλεια.

(3) Οι κοινές προδιαγραφές για το μητρώο οχημάτων περιλαμβάνουν το περιεχόμενο, τον μορφότυπο των δεδομένων, τη λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική, τον τρόπο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης ρύθμισης για την ανταλλαγή δεδομένων, τους κανόνες εισαγωγής δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά.

(4) Για κάθε όχημα, το μητρώο περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τον ΑΕΟ·

(β) στοιχεία της δήλωσης επαλήθευσης «CE» και του φορέα που την εξέδωσε·

(γ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος και του κατόχου του·

(δ) ενδεχόμενους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος·

(ε) τον φορέα που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση.