Σύστημα αρίθμησης των οχημάτων

23.-(1) Οποιοδήποτε όχημα τίθεται σε λειτουργία στο κοινοτικό σιδηροδρομικό σύστημα, φέρει αριθμό ευρωπαϊκού οχήματος (στο εξής «ΑΕΟ»), ο οποίος δίδεται όταν χορηγείται η πρώτη έγκριση για θέση σε λειτουργία.

(2) Ο αιτών την πρώτη έγκριση είναι επίσης υπεύθυνος και για τη σήμανση του οχήματος με τον ΑΕΟ που του έχει δοθεί.

(3) Ο ΑΕΟ καθορίζεται στην ΤΠΔ για τη λειτουργία και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

(4) Σε κάθε όχημα δίνεται ΑΕΟ άπαξ, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά η ΤΠΔ για την εκμετάλλευση και διαχείριση της κυκλοφορίας.

(5) Άνευ επηρεασμού των όσων προβλέπονται στο εδάφιο (1), όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν από ή προς τρίτες χώρες των οποίων το εύρος τροχιάς διαφέρει από εκείνο του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου εντός της Δημοκρατίας, η Διοικητική Αρχή δύνανται να αποδεχθεί οχήματα σαφώς προσδιορισμένα με διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης.