Έγκριση τύπων οχημάτων

22.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εγκρίνει τύπους οχημάτων.

(2) Εφόσον η Αρμόδια Αρχή χορηγεί έγκριση σε ένα όχημα, σύμφωνα με το εδάφιο (1), χορηγεί ταυτόχρονα έγκριση και στον τύπο του οχήματος.

(3) Όχημα που είναι σύμφωνο προς τύπο ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή, εγκρίνεται βάσει δήλωσης συμμόρφωσης προς τον τύπο αυτόν, υποβαλλόμενης από τον αιτούντα, χωρίς άλλους ελέγχους:

Νοείται ότι, εφόσον έχουν τροποποιηθεί οι σχετικές διατάξεις των ΤΠΔ και των σχετικών κανόνων, βάσει των οποίων εγκρίθηκε τύπος οχήματος, η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει εάν οι ήδη χορηγηθείσες εγκρίσεις τύπου εξακολουθούν να ισχύουν ή εάν πρέπει να ανανεωθούν:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια που εφαρμόζει η εθνική αρχή για την ασφάλεια στην περίπτωση ανανεωμένης έγκρισης τύπου επιτρέπεται να αφορούν μόνον τους τροποποιηθέντες κανόνες:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η ανανέωση της έγκρισης τύπου δεν επηρεάζει τις εγκρίσεις οχημάτων οι οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί βάσει προηγουμένως εγκεκριμένων τύπων.

(4) Η δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο καταρτίζεται-

(α) για τα οχήματα που τηρούν τις ΤΠΔ, σύμφωνα με τις διαδικασίες επαλήθευσης των σχετικών ΤΠΔ·

(β) για τα οχήματα που δεν τηρούν τις ΤΠΔ, σύμφωνα με τις διαδικασίες επαλήθευσης που ορίζονται στις ενότητες Δ ή Ε της απόφασης 93/465/ΕΟΚ.