Πρώτη έγκριση για τη θέση σε λειτουργία οχημάτων που δεν τηρούν τις ΤΠΔ

21.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα οχήματα τα οποία δεν τηρούν όλες τις σχετικές ΤΠΔ που ισχύουν κατά τη στιγμή που αυτά τίθενται σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που υπόκεινται σε παρεκκλίσεις ή όταν σημαντικό μέρος των βασικών απαιτήσεων δεν καθορίζεται σε μία ή περισσότερες ΤΠΔ.

(2) Η πρώτη έγκριση χορηγείται από την εθνική αρχή για την ασφάλεια ως εξής:

— για τις τεχνικές πτυχές που καλύπτει μια ΤΠΔ, εάν υπάρχουν, εφαρμόζεται η διαδικασία επαλήθευσης «CE»,

— για τις άλλες τεχνικές πτυχές, εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες που ισχύουν εκάστοτε στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, η πρώτη έγκριση είναι έγκυρη μόνο στο δίκτυο της Δημοκρατίας.