Συμμόρφωση προς τις ΤΠΔ και τους εθνικούς κανόνες

14.-(1) Η Διοικητική Αρχή θεωρεί διαλειτουργικά και σύμφωνα προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις τα δομικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος τα οποία συνοδεύονται από τη δήλωση επαλήθευσης «CE».

(2) Τηρουμένων των βασικών απαιτήσεων, η επαλήθευση της διαλειτουργικότητας ενός δομικού υποσυστήματος του σιδηροδρομικού συστήματος γίνεται κατ’ αναφορά προς τις ΤΠΔ, εφόσον υπάρχουν.

(3) Η Διοικητική Αρχή καταρτίζει, για κάθε υποσύστημα, κατάλογο των τεχνικών κανόνων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων.