Ελεύθερη κυκλοφορία υποσυστημάτων

13. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, η Διοικητική Αρχή επιτρέπει την κατασκευή, τη θέση σε χρήση και την επιχειρησιακή λειτουργία δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται η διενέργεια επαληθεύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:

— στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση της δήλωσης επαλήθευσης «CE», της οποίας τα στοιχεία παρατίθενται στο Πέμπτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου,

— ή σε άλλα κράτη μέλη, πριν ή μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση προς τις ίδιες απαιτήσεις σε ίδιες συνθήκες λειτουργίας.