Διαδικασία για τη θέση σε χρήση

12.-(1) Με την επιφύλαξη των άρθρων 17, 18, 19, 20 και 22 του παρόντος Νόμου, η Διοικητική Αρχή επιτρέπει τη θέση σε χρήση δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος, τα οποία βρίσκονται ή λειτουργούν στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό η Διοικητική Αρχή λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο ώστε τα εν λόγω υποσυστήματα να μπορούν να τίθενται σε χρήση μόνον εάν έχουν μελετηθεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις σχετικές με αυτά βασικές απαιτήσεις όταν ενσωματώνονται στο σιδηροδρομικό σύστημα. Ειδικότερα, ελέγχεται:

— η τεχνική συμβατότητα των εν λόγω υποσυστημάτων προς το σύστημα στο οποίο ενσωματώνονται˙ και

— η ασφαλής ενσωμάτωση των εν λόγω υποσυστημάτων.

(2) Η Διοικητική Αρχή επαληθεύει κατά τη θέση σε χρήση των υποσυστημάτων αυτών ότι τηρούνται, όπου έχουν εφαρμογή, οι απαιτήσεις των σχετικών ΤΠΔ σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.

(3) Μετά τη θέση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) υποσυστημάτων σε χρήση, πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) επαλήθευση-

(α) για την υποδομή, στο πλαίσιο της έκδοσης και εποπτείας εγκρίσεων ασφαλείας,

(β) για τα οχήματα, στο πλαίσιο της έκδοσης και εποπτείας πιστοποιητικών ασφαλείας και προς το σκοπό αυτό ακολουθούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης και επαλήθευσης που προβλέπονται στο πλαίσιο των σχετικών ΤΠΔ για τη δομή και τη λειτουργία.