Πρώτη έγκριση για τη θέση σε λειτουργία οχημάτων που πληρούν τις ΤΠΔ

19.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα οχήματα που πληρούν όλες τις σχετικές ΤΠΔ οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγμή που αυτά τίθενται σε λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΤΠΔ αυτές θεσπίζουν σημαντικό μέρος των βασικών απαιτήσεων, έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμόζονται οι ΤΠΔ για το τροχαίο υλικό.

(2) Η πρώτη έγκριση χορηγείται από την εθνική αρχή για την ασφάλεια ως εξής:

(α) όταν όλα τα δομικά υποσυστήματα του οχήματος έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 17 του παρόντος Νόμου, η έγκριση χορηγείται χωρίς άλλους ελέγχους·

(β) στην περίπτωση οχημάτων που φέρουν όλες τις απαραίτητες δηλώσεις επαλήθευσης «CE», όπως προβλέπει το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου, τα κριτήρια που μπορεί να επαληθεύει η εθνική αρχή για την ασφάλεια προκειμένου να χορηγήσει έγκριση για θέση σε λειτουργία μπορεί να αφορούν μόνο:

— την τεχνική συμβατότητα μεταξύ των σχετικών υποσυστημάτων του οχήματος και της ασφαλούς ενσωμάτωσής τους, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου,

— την τεχνική συμβατότητα μεταξύ του οχήματος και του σχετικού δικτύου,

— τους κανόνες που εφαρμόζονται στα ανοικτά σημεία,

— τους κανόνες που ισχύουν για τις ειδικές περιπτώσεις.