Έγκριση για θέση οχημάτων σε λειτουργία

18.-(1) Τηρουμένων των επόμενων εδαφίων, προτού χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο ένα όχημα, λαμβάνει έγκριση για θέση σε λειτουργία από την εθνική αρχή για την ασφάλεια, η οποία είναι αρμόδια για το δίκτυο αυτό.

(2) Οχήματα που τηρούν τις ΤΠΔ, εγκρίνονται κατά το άρθρα 19 ή 20 του παρόντος Νόμου.

(3) Οχήματα που δεν τηρούν τις ΤΠΔ, εγκρίνονται κατά το άρθρο 21 του παρόντος Νόμου.

(4) Οχήματα σύμφωνα προς εγκεκριμένο τύπο, εγκρίνονται κατά το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, αναφορικά με τις συμπληρωματικές εγκρίσεις, έγκριση που χορηγείται από άλλο κράτος μέλος ισχύει στη Δημοκρατία.

(6) Η εθνική αρχή για την ασφάλεια αποφασίζει για όλες τις αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης για θέση σε λειτουργία, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 ή το άρθρο 21 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η έγκριση για θέση σε λειτουργία μπορεί να ορίζει τους όρους χρήσης και άλλους περιορισμούς.

(7) Οιαδήποτε αρνητική απόφαση της αρμόδιας εθνικής αρχής για την ασφάλεια σχετικά με τη θέση σε λειτουργία σιδηροδρομικού οχήματος θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη˙ ο αιτών μπορεί εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αρνητικής απόφασης να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας να αναθεωρήσει την απόφασή της για δεόντως αιτιολογημένους λόγους και στην περίπτωση αυτή, η εθνική αρχή για την ασφάλεια έχει στη διάθεσή της δύο μήνες από την παραλαβή της προσφυγής για να επιβεβαιώσει ή να ανακαλέσει την απόφασή της.

(8) Αν δεν ληφθεί μέσα στην ταχθείσα προθεσμία απόφαση, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, από την εθνική αρχή για την ασφάλεια, θεωρείται ότι εγκρίνεται η θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου σιδηροδρομικού οχήματος μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη λήξη των εν λόγω προθεσμιών:

Νοείται ότι, οι εγκρίσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος εδαφίου, ισχύουν μόνο στο δίκτυο για το οποίο η αρμόδια εθνική αρχή ασφαλείας δεν αντέδρασε μέσα στην ταχθείσα προθεσμία.

(9) Η εθνική αρχή για την ασφάλεια που προτίθεται να ανακαλέσει έγκριση για θέση σε λειτουργία που η ίδια έχει χορηγήσει ή έγκριση που ο αιτών απέκτησε σύμφωνα με το εδάφιο (8), εφαρμόζει τη διαδικασία αναθεώρησης πιστοποιητικών ασφάλειας.