Διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων

21.–(1) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου, ο πλοίαρχος του πλοίου και τα μέλη του πληρώματος πλοίου, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε-

(α) να αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες από χάρτες, ημερολόγια πλοίων, ηλεκτρονικές και μαγνητικές καταγραφές και βιντεοταινίες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από το όργανο VDR και από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, που αφορούν το χρονικό διάστημα πριν, κατά και μετά το ατύχημα·

(β) να αποτρέπεται η επεγγραφή (overwriting) ή άλλη αλλοίωση αυτών των πληροφοριών·

(γ) να αποτρέπεται η παρέμβαση σε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό ο οποίος μπορεί ευλόγως να θεωρείται ότι έχει σημασία για τη διερεύνηση του ατυχήματος·

(δ) να συλλέγονται και να φυλάσσονται το ταχύτερο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμεύουν για τη διερεύνηση.

(2) Για σκοπούς διαφύλαξης της διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων ναυτικού ατυχήματος ή και ναυτικού συμβάντος, η Επιτροπή δύναται με οδηγία της –

(α) να αναστέλλει λειτουργίες πλοίου και εργασίες επ’ αυτού ή/ και να ζητεί τη μετακίνηση πλοίου σε κατάλληλο σημείο φύλαξης του,

(β) να απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων του πλοιάρχου και του πληρώματος, την πρόσβαση σε πλοίο ή/ και σε εξοπλισμό και μηχανήματα του,

καλώντας εγκαίρως τις αστυνομικές αρχές να περιφρουρήσουν πλοίο ή/ και σκηνή ναυτικού ατυχήματος ή/ και ναυτικού συμβάντος που αφορά το πλοίο.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται-

(α) έως ότου η Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν διεξάγεται διερεύνηση ή ότι η διερεύνηση έχει λήξει·

(β) για διάστημα 30 ημερών αφ’ ότου ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης ή ο έχων την εκμετάλλευση ή ο πράκτορας του πλοίου έχει γνωστοποιήσει ατύχημα ή/ και συμβάν στην Επιτροπή χωρίς να λάβει ειδοποίηση για διερεύνηση του·

(γ) έως ότου η Επιτροπή γνωστοποιήσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη διατήρησης των προβλεπομένων στο εδάφιο (1).

(4) Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών ατυχήματος με σκοπό την διάσωση προσώπων ή/ και του πλοίου και του φορτίου του, λαμβάνουν, κατά το δυνατόν, μέτρα αποφυγής αλλοίωσης των στοιχείων του ατυχήματος.

(5) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1) ή/ και με οδηγία της Επιτροπής που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε αμφότερες τις ποινές.