Εκθέσεις ατυχημάτων

22.-(1) Διερευνήσεις που διενεργούνται κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο έχουν ως κατάληξη τη δημοσίευση έκθεσης που υποβάλλεται σε μορφή που αποφασίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ.

(2) Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει ότι μια έρευνα θεμάτων ασφάλειας που διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο, η οποία δεν αφορά πολύ σοβαρό ή, αναλόγως με την περίπτωση, σοβαρό ναυτικό ατύχημα και της οποίας τα ευρήματα δεν έχουν πιθανότητα να χρησιμεύσουν στην πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων και συμβάντων, έχει ως κατάληξη τη σύνταξη μιας απλούστερης μορφής έκθεσης, η οποία δημοσιεύεται.

(3) Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εκθέσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων των συμπερασμάτων και τυχόν συστάσεων, είναι διαθέσιμες στο κοινό, και ειδικά στο ναυτιλιακό τομέα, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος.

(4) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να συνταχθεί η έκθεση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος, τότε δημοσιεύεται προσωρινή έκθεση εντός της ίδιας προθεσμίας.

(5) Προσχέδιο της έκθεσης κοινοποιείται στα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στο ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν, στον έχοντα την εκμετάλλευση του εμπλεκομένου πλοίου και σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη, προς έκφραση απόψεων εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός.

(6) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία αποτελεί το κύριο κράτος μέλος διερεύνησης, η Επιτροπή αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο της τελικής, απλουστευμένης ή προσωρινής έκθεσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των τελικών εκθέσεων, που δεν επηρεάζουν την ουσία των πορισμάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας της έκθεσης, κατά τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος Νόμου.