Συστάσεις ασφαλείας

23.–(1) Η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις ασφαλείας τις οποίες κοινοποιεί άμεσα στους παραλήπτες τους. Τέτοιες συστάσεις ασφαλείας λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται.

(1Α) Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν ενδείκνυται περαιτέρω ενέργεια ή έλεγχος συμμόρφωσης με τις συστάσεις ασφαλείας, προβαίνει στις ενέργειες που προνοούνται από την ισχύουσα ναυτιλιακή νομοθεσία.

(2) Κατά περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις ασφαλείας με βάση ανάλυση συνοπτικών δεδομένων και τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν.

(3) Σύσταση ασφαλείας σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τον καθορισμό υπαιτιότητας ή την απόδοση ευθυνών για ατύχημα.

(4) Συστάσεις ασφαλείας διατυπώνονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.