Συστάσεις ασφαλείας

23.–(1) Η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις ασφαλείας τις οποίες κοινοποιεί άμεσα στους παραλήπτες τους. Τέτοιες συστάσεις ασφαλείας λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται.

(2) Κατά περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις ασφαλείας με βάση ανάλυση συνοπτικών δεδομένων και τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργήθηκαν.

(3) Σύσταση ασφαλείας σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει τον καθορισμό υπαιτιότητας ή την απόδοση ευθυνών για ατύχημα.

(4) Συστάσεις ασφαλείας διατυπώνονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.