Μόνιμη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24.–(1) Σε περιπτώσεις ερευνών ατυχημάτων στις οποίες συμμετέχουν και άλλο ή άλλα κράτη μέλη, επιπροσθέτως της Δημοκρατίας, η συνδρομή σε αντίστοιχες δραστηριότητες παρέχεται δωρεάν.

(2) Σε περιπτώσεις όπου-

(α) ζητείται η συνδρομή της Επιτροπής, ενώ η Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στη διερεύνηση συγκεκριμένου ατυχήματος, ή

(β) η Επιτροπή ζητεί τη συνδρομή άλλου κράτους μέλους το οποίο δεν εμπλέκεται στη διερεύνηση για συγκεκριμένο ατύχημα,

τότε η Επιτροπή και το άλλο κράτος μέλος συμφωνούν όσον αφορά την επιστροφή των δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκαν αντιστοίχως.

(3) Η Επιτροπή, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τη δημιουργία πλαισίου μόνιμης συνεργασίας κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 10 της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, συνεργάζεται με άλλα κράτη μέλη ούτως ώστε-

(α) να χρησιμοποιεί από κοινού εγκαταστάσεις, διευκολύνσεις και εξοπλισμό για τεχνικές διερευνήσεις σε απομεινάρια ναυαγίων και εξοπλισμό πλοίων και άλλα αντικείμενα που αφορούν τη διερεύνηση, όπου συμπεριλαμβάνεται η εξαγωγή και η αξιολόγηση πληροφοριών από όργανα VDR και από ηλεκτρονικές συσκευές·

(β) να παρέχει και να λαμβάνει την τεχνική συνεργασία ή/ και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

(γ) να αποκτά και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις αναλύσεις δεδομένων ατυχήματος και να προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις ασφαλείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(δ) να ορίζονται από κοινού θεμελιώδεις αρχές για την παρακολούθηση των συστάσεων για την ασφάλεια και για την προσαρμογή των μεθόδων διερεύνησης στις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης·

(ε) να γίνεται κατάλληλη διαχείριση των εγκαίρων προειδοποιήσεων κατά το εδάφιο (4)·

(στ) να καταρτίζονται κανόνες εμπιστευτικότητας για την ανταλλαγή, τηρουμένης της κυπριακής νομοθεσίας, καταθέσεων μαρτύρων και επεξεργασίας δεδομένων, και άλλων στοιχείων εκ των αναφερομένων στο άρθρο 19, περιλαμβανομένων των σχετικών με τρίτες χώρες·

(ζ) να διοργανώνονται, όπου χρειάζεται, κατάλληλες δραστηριότητες για την κατάρτιση προσώπων που εκτελούν διερευνήσεις·

(η) να προάγεται η συνεργασία με οργανισμούς διερευνήσεων από τρίτες χώρες και με τους διεθνείς οργανισμούς διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο·

(θ) να παρέχεται στους οργανισμούς που διενεργούν διερεύνηση κάθε σχετική πληροφορία.

(4) Η Επιτροπή προβαίνει σε έγκαιρη προειδοποίηση, εφόσον κρίνει, σε οποιοδήποτε στάδιο διερεύνησης, ότι χρειάζεται επείγουσα δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη του κινδύνου νέου ατυχήματος.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, και άνευ επηρεασμού του δικαιώματος που η Επιτροπή έχει δυνάμει του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΟ σχετικά με την ανάγκη έγκαιρης προειδοποίησης.

(5) (α) Η Επιτροπή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αρχές που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων EMCIP.

(β) Η Επιτροπή-

(i) κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ναυτικά ατυχήματα και περιστατικά σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ·

(ii) παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που προκύπτουν από διερεύνηση, σύμφωνα με το σύστημα κανόνων της βάσης δεδομένων EMCIP·

(iii) συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη στην ανάπτυξη του συστήματος της βάσης δεδομένων EMCIP και της μεθόδου για την έγκαιρη κοινοποίηση δεδομένων.