Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2012.