Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αιγιαλίτιδα ζώνη» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος·

«βάση δεδομένων EMCIP» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Πληροφοριών Ναυτικών Ατυχημάτων (European Marine Casualty Information Platform - EMCIP), η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διερεύνηση» έχει ταυτόσημη έννοια με τον όρο «διερεύνηση θεμάτων ασφάλειας έπειτα από ναυτικό ατύχημα ή συμβάν», όπως ο τελευταίος ορίζεται στον Κώδικα·

«Διερευνητές» σημαίνει τους Διερευνητές Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, οι οποίοι εκτελούν διερευνήσεις για λογαριασμό της Επιτροπής, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο και περιλαμβάνει τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας·

«ΔΝΟ» σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization)·

«Επιτροπή» σημαίνει την κατά το άρθρο 4 τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων·

«εσωτερικά ύδατα» σημαίνει τα εσωτερικά ύδατα της Δημοκρατίας ως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις της Σύμβασης UNCLOS, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο και περιλαμβάνει και τους λιμένες της Δημοκρατίας·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2011» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»·

«κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ για τη δίκαιη μεταχείριση των πληρωμάτων σε περίπτωση ναυτικού ατυχήματος» σημαίνει τις κατευθυντήριες γραμμές που επισυνάπτονται στην Απόφαση LEG.3(91) της Νομικής Επιτροπής του ΔΝΟ, της 27ης Απριλίου 2006, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά τη 296η σύνοδό της, στις 12-16 Ιουνίου 2006·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο -

(α) στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου· ή

(β) στο Μητρώο Μικρών Σκαφών που τηρείται από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας δυνάμει των περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμών∙

«κύριο κράτος διερεύνησης» έχει την έννοια που του αποδίδει ο Κώδικας·

«Κώδικας» σημαίνει τον Κώδικα για τη Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων και Περιστατικών, που επισυνάφθηκε στην Απόφαση Α.849(20) της Συνέλευσης του ΔΝΟ, της 27ης Νοεμβρίου 1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Συνέλευσης του ΔΝΟ Α. 884(21) και όπως αυτός εκάστοτε περαιτέρω τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«ναυτικό ατύχημα» έχει την έννοια που του αποδίδει ο Κώδικας·

«ναυτικό συμβάν» έχει την έννοια που του αποδίδει ο Κώδικας·

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο, και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο·

«Οδηγία 95/46/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί προσαρμογής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου των διατάξεων των σχετικών με τις επιτροπές που επικουρούν την Επιτροπή στην άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από πράξεις υποκείμενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ΕΚ·

«Οδηγία 2009/18/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»·

«όργανο VDR», σημαίνει το όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδίου (Voyage Data Recorder), όπως ορίζεται στην Απόφαση Α.861(20) της Συνέλευσης του ΔΝΟ και την Απόφαση MSC.163(78) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΔΝΟ·

«ουσιαστικώς ενδιαφερόμενο κράτος» έχει την έννοια που του αποδίδει ο Κώδικας·

«οχηματαγωγό ro-ro» έχει την έννοια που του αποδίδει ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Οχηματαγωγά Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) Νόμος·

«πολύ σοβαρό ατύχημα» έχει την έννοια που του αποδίδει ο Κώδικας·

«πράκτορας» σημαίνει πρόσωπο που έχει εντολή ή/ και είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει πληροφορίες για λογαριασμό του έχοντος την εκμετάλλευση πλοίου·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή το μέλος που τον αναπληροί, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο·

«σοβαρό ατύχημα» σημαίνει σοβαρό ατύχημα σύμφωνα με τους προσαρμοσμένους στα πρόσφατα δεδομένα ορισμούς της εγκυκλίου MSC-MEPC.3/Circ.3, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2008, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας, του ΔΝΟ και της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος·

«Σύμβαση SOLAS» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 (SOLAS), η οποία κυρώθηκε διά του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«Σύμβαση UNCLOS» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1983, η οποία κυρώθηκε διά του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικού) Νόμου του 1988·

«σύσταση ασφαλείας» σημαίνει οποιαδήποτε πρόταση, ακόμη και για σκοπούς καταγραφής και ελέγχου, προερχόμενη -

(α) είτε από οργανισμό διερεύνησης του κράτους που διενεργεί ή είναι κύριο κράτος διερεύνησης και βασίζεται σε πληροφορίες που προέκυψαν από τη διερεύνηση·

(β) είτε, κατά περίπτωση, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ενεργεί βάσει συνοπτικής ανάλυσης δεδομένων και των αποτελεσμάτων των διερευνήσεων θεμάτων ασφάλειας που διενεργήθηκαν·

«ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος» έχει την έννοια που του αποδίδουν οι περί της Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Οχηματαγωγά Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) Νόμοι του 2002 και 2004·

«Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας» σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Υπηρεσία» σημαίνει την κατά το άρθρο 12 Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Όροι που δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο και οι οποίοι συναντώνται στον Κώδικα, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κώδικας.