Εξουσίες Προέδρου

8. Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Επιτροπής, συγκαλεί την Επιτροπή σε συνεδρία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, και υπογράφει τα πρακτικά, τις εκθέσεις διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων ή/ και ναυτικών συμβάντων, την ετήσια έκθεση της Επιτροπής και κάθε άλλο σημαντικό έγγραφο.