Σύγκληση συνεδρίας

9.-(1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε τακτική συνεδρία την Επιτροπή μία φορά το μήνα και εκτάκτως, σε περίπτωση πολύ σοβαρού ατυχήματος καθώς, επίσης, για την εξέταση και έγκριση έκθεσης διερεύνησης πολύ σοβαρού ατυχήματος. Η συχνότητα των τακτικών συνεδριάσεων δύναται να διαφοροποιηθεί με Διάταγμα του Υπουργού δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία. Κατ’ εξαίρεση, σε έκτακτες περιπτώσεις, συνεδρία της Επιτροπής συγκαλείται με πρόσκληση, που κυκλοφορεί μεταξύ των μελών αμέσως πριν από τη συνεδρίαση.

(3) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής μπορούν να εισαγάγουν θέμα προς συζήτηση νοουμένου ότι πληροφορήσουν σχετικά τον Πρόεδρο είκοσι τέσσερις (24) ώρες προηγουμένως. Κατεπείγοντα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, μπορούν να συζητηθούν κατά τη συνεδρία, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου.