Τροποποίηση του άρθρου 2(1) και του Παραρτήματος

28.–(1) Η ερμηνεία όρων του εδαφίου (1) του άρθρου 2 δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί με Διάταγμα του Υπουργού δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί δυνάμει του Άρθρου 20 της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ.

(2) Το Παράρτημα του παρόντος Νόμου, δύναται να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί με Διάταγμα του Υπουργού δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.