Μη εφαρμογή διατάξεων του περί Ναυαγίων Νόμου

29. Τα άρθρα 4 έως 7 του περί Ναυαγίων Νόμου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων ή ναυτικών συμβάντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.