Εμπιστευτικότητα πληροφοριών

19. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στην Επιτροπή και στους Διερευνητές αποκλειστικώς και μόνο για τους σκοπούς της διερεύνησης, εκτός εάν ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποφασίσει ότι υπέρτατο δημόσιο συμφέρον δικαιολογεί την αποκάλυψη των κάτωθι πληροφοριών-

(α) όλες τις καταθέσεις μαρτύρων και άλλες δηλώσεις, εξηγήσεις και σημειώσεις που καταγράφηκαν ή παραλήφθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διερεύνηση·

(β) στοιχεία που αποκαλύπτουν την ταυτότητα των προσώπων που κατέθεσαν στο πλαίσιο διερεύνησης ·

(γ) δεδομένα προσώπων που εμπλέκονται στο ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν, τα οποία έχουν ιδιαίτερα ευαίσθητο ή ιδιωτικό χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν στην υγεία τους:

Νοείται ότι το παρόν άρθρο εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το άρθρο 67 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.