Κύριο και συμμετέχον κράτος στη διερεύνηση

18.–(1) Σε περιπτώσεις διερεύνησης στις οποίες εμπλέκεται άλλο από τη Δημοκρατία κράτος μέλος, η Επιτροπή συνεργάζεται με το εν λόγω κράτος μέλος με στόχο να συμφωνηθεί ταχέως ποιο κράτος μέλος θα είναι το κύριο κράτος μέλος διερεύνησης, λαμβανομένης υπόψη της αρχής πως, κάθε ναυτικό ατύχημα ή ναυτικό συμβάν υπόκειται σε μία μόνο διερεύνηση που διενεργεί κράτος μέλος ή το κύριο κράτος μέλος διερεύνησης με τη συμμετοχή τυχόν λοιπών ουσιαστικώς ενδιαφερομένων κρατών μελών.

(2) Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια να συμφωνεί με τα άλλα κράτη μέλη επί των διαδικασιών διερεύνησης. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, άλλα ουσιαστικώς ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και πρόσβαση σε μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία, όπως η Επιτροπή. Εάν η διερεύνηση διεξάγεται από τη Δημοκρατία, τότε η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη την άποψη των άλλων ουσιαστικώς ενδιαφερομένων κρατών.

(3) Ανεξαρτήτως του εδαφίου (1), η Επιτροπή παραμένει υπεύθυνη για τη διερεύνηση αναφορικά με ατυχήματα ή/ και συμβάντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς, επίσης, και για το συντονισμό με άλλα ουσιαστικώς ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μέχρις ότου συμφωνηθεί αμοιβαίως το κύριο κράτος διερεύνησης.

(4) Η διενέργεια, από την Επιτροπή, παράλληλης διερεύνησης για το ίδιο ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν είναι δυνατή μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Επιτροπή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους λόγους για τη διενέργεια παράλληλης διερεύνησης. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αρχές άλλων κρατών μελών που διενεργούν παράλληλες διερευνήσεις. Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή ανταλλάζει κάθε σχετική πληροφορία που συνέλεξε κατά τη διάρκεια της δικής της διερεύνησης, ιδίως προκειμένου να καταλήξει σε όσο το δυνατόν πιο κοινά συμπεράσματα με άλλα κράτη μέλη που διενεργούν παράλληλη διερεύνηση.

(5) Η Επιτροπή απέχει από τη λήψη οιουδήποτε μέτρου που θα μπορούσε να παρακωλύσει, αναβάλει ή/ και καθυστερήσει αδικαιολόγητα διερεύνηση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(6) Χωρίς να απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ, η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με την περίπτωση, να αναθέτει σε άλλο κράτος μέλος, κατόπιν κοινής συμφωνίας, το καθήκον του κύριου κράτους μέλους διερεύνησης, ή συγκεκριμένα καθήκοντα στο πλαίσιο της έρευνας.

(7) (α) Όταν ένα ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν αφορά οχηματαγωγό ro-ro ή/ και ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος, τη διαδικασία διερεύνησης κινεί η Επιτροπή εάν -

(i) το ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν συμβαίνει στην αιγιαλίτιδα ζώνη ή στα εσωτερικά ύδατα της Δημοκρατίας· ή

(ii) το ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν συμβαίνει σε άλλα ύδατα και η Δημοκρατία συνιστά το τελευταίο κράτος μέλος το οποίο επισκέφθηκε το οχηματαγωγό ή/ και το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος.

(β) Στις περιπτώσεις διερευνήσεων κατά την παράγραφο (α), η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση και για το συντονισμό με άλλα ουσιαστικώς ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, έως ότου συμφωνηθεί αμοιβαίως το κύριο κράτος διερεύνησης.