Εξουσίες Διερευνητών

17.-(1) Οι Διερευνητές ή πρόσωπα που εκτελούν τις διερευνήσεις της Επιτροπής ή πρόσωπα που εκτελούν τις διερευνήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε οργανισμού διερεύνησης άλλου κράτους στον οποίο έχει ανατεθεί διερεύνηση από την Επιτροπή, και όταν ενδείκνυται σε συνεργασία με τις αρμόδιες για τη δικαστική έρευνα αρχές, έχουν εξουσία πρόσβασης σε κάθε σχετική πληροφορία για τη διενέργεια της διερεύνησης, καθώς και τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε σχετική περιοχή ή τόπο ατυχήματος ή/ και συμβάντος, καθώς και σε οποιοδήποτε πλοίο, ναυάγιο ή κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων φορτίων, εξοπλισμού ή συντριμμιών·

(β) να εξασφαλίζουν την άμεση καταγραφή αποδεικτικών στοιχείων και την ελεγχόμενη αναζήτηση και απομάκρυνση υπολειμμάτων ναυαγίου, συντριμμιών ή άλλων κατασκευαστικών στοιχείων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, οργάνων ή ουσιών, προκειμένου να εξεταστούν ή/ και να αναλυθούν·

(γ) να απαιτούν την εξέταση ή/ και την ανάλυση των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων ή/ και αναλύσεων·

(δ) να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να αντιγράφουν και να χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες και καταγεγραμμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του οργάνου VDR που αφορούν το πλοίο, το ταξίδι, το φορτίο, το πλήρωμα ή/ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αντικείμενο, κατάσταση ή/ και περίσταση·

(ε) να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα εξετάσεων που διενεργήθηκαν στις σορούς των θυμάτων ή/ και δοκιμών που διενεργήθηκαν σε δείγματα τα οποία λήφθηκαν από τις σορούς των θυμάτων·

(στ) να ζητούν και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα αποτελέσματα εξετάσεων που έγιναν σε πρόσωπα που εμπλέκονται στην λειτουργία του πλοίου ή/ και οποιοδήποτε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου, ή/ και στα αποτελέσματα δοκιμών που διενεργήθηκαν σε δείγματα τα οποία λήφθηκαν από αυτούς·

(ζ) να κλητεύουν μάρτυρες, αφού βεβαιωθούν για την φυσική τους κατάσταση και να θέτουν ερωτήσεις σε αυτούς, χωρίς να παρίσταται οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα μπορεί να θεωρηθεί ότι θα εμποδίσουν τη διενέργεια της διερεύνησης, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται λογικά έξοδα παραστάσεως στα κλητευόμενα ως μάρτυρες πρόσωπα·

(η) να λαμβάνουν φακέλους επιθεωρήσεων και σχετικές πληροφορίες που διαθέτει το κράτος σημαίας, οι έχοντες την εκμετάλλευση πλοίου, οι νηογνώμονες ή/ και οποιοδήποτε άλλο σχετικό μέρος, εφόσον τα μέρη αυτά ή/ και οι αντιπρόσωποί τους είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία·

(θ) να ζητούν τη συνδρομή των αρμοδίων αρχών των οικείων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών του κράτους σημαίας και του κράτους του λιμένα, των αξιωματικών της ακτοφυλακής, της υπηρεσίας εξυπηρέτησης κυκλοφορίας πλοίων, των ομάδων έρευνας και διάσωσης, των πλοηγών και του λοιπού λιμενικού προσωπικού ή ναυτικών·

(ι) να ζητούν από τον πλοίαρχο ή/ και το πλήρωμα πλοίου να επιδείξουν λειτουργίες πλοίου, μηχανημάτων ή/ και εξοπλισμού του·

(ια) να παραλαμβάνουν έγγραφα, δείγματα ουσιών, κινητά μέρη ή/ και μηχανήματα και εξοπλισμό του πλοίου, εφόσον εκδοθεί απόδειξη παραλαβής.

(2) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου, ο πλοίαρχος, τα μέλη του πληρώματος πλοίου καθώς, επίσης, και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου δύναται να ζητηθεί η συνεργασία ή/ και παροχή διευκόλυνσης ή/ και πληροφορίας ή μαρτυρίας κατά την εκτέλεση εξουσίας δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν έκαστος υποχρέωση να παρέχουν στους Διερευνητές τέτοια συνεργασία, διευκόλυνση ή πληροφορία και μαρτυρία.

(3) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο -

(α) στο οποίο το εδάφιο (2) επιβάλλει υποχρέωση και το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τέτοια υποχρέωση, ή

(β) το οποίο, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α)-

-αποκρύπτει, καταστρέφει ή/ και παραποιεί πληροφορία, δήλωση, στοιχεία, βιβλίο ή/ και έγγραφο,

-παρέχει σε Διερευνητή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία, δήλωση, μαρτυρία, στοιχεία, βιβλίο ή/ και έγγραφο,

-αρνείται ή παραλείπει να παράσχει σε Διερευνητή πληροφορία, δήλωση, στοιχεία, βιβλίο ή/ και έγγραφο,

την οποία πληροφορία, δήλωση, στοιχεία, βιβλίο ή/ και έγγραφο ο Διερευνητής απαιτεί κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο, ή

(γ) το οποίο παρεμποδίζει, παρακωλύει τη συνεργασία ή/ και αρνείται να συνεργαστεί με Διερευνητή που απαιτεί συνεργασία κατά την άσκηση των εξουσιών που του χορηγεί το παρόν άρθρο,

και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε αμφότερες τις ποινές.

(4) Η διαδικασία άσκησης των κατά το εδάφιο (1) εξουσιών των Διερευνητών δύναται να καθοριστεί με Γνωστοποίηση του Προέδρου, δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.