Υποχρέωση γνωστοποίησης ναυτικού ατυχήματος ή συμβάντος

16.-(1) Ο πλοίαρχος πλοίου, ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου και ο πράκτορας πλοίου, το οποίο πλοίο εμπλέκεται σε ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν, έχουν έκαστος την υποχρέωση να γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το ναυτικό ατύχημα ή/ και ναυτικό συμβάν. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής γνωστοποιούνται με Διάταγμα του Υπουργού δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου γνωστοποίηση περιλαμβάνει, στο βαθμό του δυνατού, τα πιο κάτω-

(α) όνομα, διεθνές διακριτικό σήμα, αριθμό ΔΝΟ του εμπλεκόμενου πλοίου ή πλοίων·

(β) στοιχεία αναφορικά με τους πλοιοκτήτες και τους έχοντες την εκμετάλλευση του εμπλεκόμενου πλοίου ή πλοίων·

(γ) ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία όπου επισυνέβη το ναυτικό ατύχημα ή ναυτικό συμβάν καθώς επίσης και τη τοποθεσία του εμπλεκόμενου πλοίου ή πλοίων κατά το χρόνο της γνωστοποίησης·

(δ) αναφορά σε σχέση με την κατάσταση του πληρώματος και των επιβατών του εμπλεκόμενου πλοίου ή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τραυματισμών, θανάτων ή απωλειών·

(ε) αναφορά σε σχέση με την κατάσταση του εμπλεκόμενου πλοίου ή πλοίων συμπεριλαμβανομένων των σημείων όπου έχει επέλθει ζημιά·

(στ) αναφορά σε σχέση με την πρόκληση οιασδήποτε ζημιάς στο περιβάλλον και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες·

(ζ) σύντομη περιγραφή του ναυτικού ατυχήματος ή/ και ναυτικού συμβάντος.

(3) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1) και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε αμφότερες τις ποινές.

(4) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1), οι ακόλουθες υπηρεσίες της Δημοκρατίας γνωστοποιούν αμέσως στην Επιτροπή ναυτικά ατυχήματα ή/ και ναυτικά συμβάντα τα οποία περιέρχονται στη γνώση τους:

(α) το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης·

(β) η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία·

(γ) το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας·

(δ) η Αρχή Λιμένων Κύπρου·

(ε) το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.